Kekki Consulting AB © 2020 • Updated 2020-07-06

Kekki Consulting AB

Veikko Kekki

Kekki Consulting AB - ERFARENHETER

Sedan hösten 2010 har jag eget konsultföretag.

Sedan 2015 har jag varit anställd av Länsstyrelsen Värmland och har därmed god erfarenhet och kunskap på regional nivå.
Arbetat med flyktingsutuationen 2015, utbildning och övning, stabstjänst krishantering, civilt försvat och senast med covid-19

Under 2015 hade jag uppdrag åt flera kommuner med styrel under den andra nationella planeringsomgången.


Åren 2010-2014 var jag verksam med uppdrag inom energi-sektorn som inkluderat identifiering och prioritering av samhälls-viktiga elanvändare (styrel), förmågebedömningar, övningar
liksom utredning av grundläggande säkerhetsnivåer
och funktions-krav (GSN Energi) och mycket mera.

Under åren 2006 - 2010 var jag verksam som seniorkonsult tillika Business Area Manager och Development Coach 

hos ett privat konsultföretaget. Arbetet omfattade krishantering, övningar övningar liksom med integrerade tekniska stödsystem med kunder både nationellt och internationellt.

1998 -2006 var jag handläggare utbildning och övning på Svenska Kraftnäts Beredskaps- och senare Driftavdelning, utbildade och övade jag elbranschen på att bli bättre på krishantering. Bl.a.var jag ansvarig för utvecklingen av de individuella krisutbildningar som
el- och telekombranschen genomförde tillsammans i mer än 10 år.

Under fyra år arbetade jag även med att bygga upp samt utbilda och öva elreparationsstyrkor för internationella insatser och deltog i flertal PFF-övningar.

Som räddningslärare på Räddningsverkets skola Rosersberg, åren 1989 -1998, utbildade och övade jag vuxna både enskilt,

i grupp och i större team i bl a stabs- och ledningstjänst, räddningstjänst, civilförsvar, HLR och debriefing, samverkans-utbildningar mm. 

Som projektledare på heltid utvecklade jag under tre år stabsmetodik för kommunal och statlig räddningstjänst m fl.


Var också sammanhållande för skolans internationella humanitära insatser under 5 år.

Som infanteriofficer 1980-1989 utbildade och övade jag värnpliktiga på dagarna, frivilliga på helgerna och genomförde

ett antal krigsförbandsövningar.

Som ung var det sjön som drog och jag gick som 16-åring till sjöss

för att bli sjökapten. Åren 1975-1978 gick jag på oceanfart som sjöman och befälselev på däck. Karriärplanerna fullföljdes dock inte. 

Under 1970 och 80-talet var jag mucket aktiv inom scoutingen i KFUMs Scoutförbund och utbildade ungdomar i hur man klarar sig i naturen och

i livet.

Jag är seglare men numera motorbåtsägare.

UTBILDNINGS- och ÖVNINGSERFARENHET

Har genomfört:

- utbildningar och övningar med krisledningar på taktisk, operativ,

  strategisk och normativ nivå liksom befattningsutbildning för

  grupper och individer

- deltagit i och varit projektledare under många sektorövningar och nationella

   samövningar liksom internationella övningar.

- utbildat och övat företagsledningar, koncernledningar, divisions- 
  ledningar, enheter, avdelningar, grupper och individer både hos

  privata näringslivet och hos offentlig aktörer, såsom myndigheter

  och kommuner

- har deltagit med aktiviteter i Almedalen

- har utbildat och övat hos transportföretag, infrastrukturmyndigheter,

  rederier, telekombolag, stadsnät, inom finanssektorn, inom energi- och 

  elsektorn, inom sjukvården, hos kommuner, länsstyrelser, bevakningsansvariga  
  myndigheter, centrala förvaltningsmyndigheter m.fl.

CV och referensuppdrag erhålles på begäran